Home » Wydarzenia » Posiedzenie Prezydium MOZ 1504

Posiedzenie Prezydium MOZ 1504

W dniu 05 lutego 2018 roku odbyło się pierwsze z cyklicznych posiedzenie Prezydium MOZ 1504 NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Na posiedzeniu omówiono następujące sprawy:

  1. Nowy program ubezpieczeniowy przygotowywany dla strażaków

Przewodniczący MOZ 1504 przedstawił założenia wstępne do programu, omówiono zakres i zasady dalszych negocjacji z brokerem i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dodatkowo wyznaczono osoby które na co dzień zajmują się ubezpieczeniami dla strażaków aby jako zespół wspomagający pracowali wspólnie z Prezydium nad nowymi założeniami programu.

  1. Zasady wydawania środków czystości w KM PSP Warszawa

Prezydium Moz 1504 omówiło zakres i zasady wydawania środków czystości dla strażaków KM PSP m.st. Warszawy. Prezydium postanowiło, aby rozpocząć rozmowy z Komendantem Miejskim PSP w zakresie uzupełnienia braków w wydawanych środkach czystości, a dodatkowo przedstawić propozycję, aby w ramach tych środków w każdej JRG zapewniono stały dostęp do mydła w płynie, profesjonalnej pasty do butów i profesjonalnych środków do mycia rąk podczas prac naprawczych. Założenia te zostaną przedstawione Komendantowi Miejskiemu na najbliższym spotkaniu.

  1. Obsługa kilku punktów alarmowych przez jedno stanowisko w JRG

Omówiono zasady łączenia Punktów Alarmowych w JRG, oraz zakresy zadań poszczególnych stanowisk. Przedstawiono analizę ilości zdarzeń w wybranych powiatach województwa mazowieckiego w korelacji z ilością zdarzeń obsługiwanych przez połączone punkty alarmowe. Wnioskiem jest to że połączone punkty alarmowe w JRG obsługują zdecydowanie więcej zdarzeń niż niektóre SKKP, gdzie ilość etatów, oraz siatka stanowisk jest zupełnie inna. W związku z tym podjęto decyzję o przedstawieniu analizy w tym zakresie Komendantowi Miejskiemu PSP m.st. Warszawy, oraz rozpoczęcie rozmów w celu unormowania tej sytuacji.

  1. Sytuacja w KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki

Omówiono dotychczasowe działania w zakresie współpracy koła Nowy Dwór Mazowiecki z Komendantem Powiatowym. Prezydium stwierdziło iż z pozyskanych informacji wynika że może dochodzić do łamania praw pracowniczych w KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki. W związku z tym Prezydium zobowiązało się do monitorowania sytuacji i podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań w celu ochrony naszych członków.

  1. Monitoring w samochodach bojowych

Omówiono zasadę działania zamontowanych w samochodach bojowych kamer monitoringu. Po analizie prawnej przeprowadzonej przez Radcę Prawnego MOZ 1504 uznano, że rejestrowanie dźwięku w kabinie samochodu pod względem przechowywania i dysponowania bazą danych będzie bardzo kłopotliwe. Prezydium zobowiązało się do przedstawienia stosownej analizy Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP w celu unormowania zasad rejestrowania dźwięku w samochodach bojowych pod kątem przechowywania i uzasadnienia posiadania takiej bazy danych.

  1. Omówienie spotkania z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy

W dniu 01-02-2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli MOZ 1504 – Bartłomieja Mickiewicza i Wojciecha Wilka z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy st. bryg. Leszkiem Smuniewskim. Uczestnicy spotkania omówili szczegółowo jego przebieg, oraz przekazali konkretne ustalenia ze spotkania.

  1. Udzielanie urlopów

Do Prezydium wpłynęło pytanie jak powinien być rozliczony urlop udzielony na jedną służbę, oraz czy możliwe jest wpisanie dyżuru domowego w trzecim dniu takiego urlopu. Prezydium po zasięgnięciu opinii Radcy prawnego stwierdziło iż zgodnie z analizą prawną nie ma możliwości wpisywania strażakowi dyżuru domowego w ostatnim dniu urlopu. Urlop jest to dla strażaka czas odpoczynku, więc nie ma możliwości wyznaczenia go do dyżuru w ostatnim dniu urlopu. Strażak w raporcie o urlop który chce wziąć na czas jednej służby wpisać winien trzy kolejne dni kalendarzowe (patrz Art. 71e. „Dzień urlopu odpowiada 8 godzinom służby lub dyżuru.” )  W takim przypadku przełożony nie ma prawa wyznaczyć strażaka do pełnienia dyżuru domowego w trzecim dniu cyklu urlopowego. Tym samym rozliczenie takiego urlopu powinno obejmować 3 dni po 8 godzin każdego dnia. W razie innych praktyk w Komendach Powiatowych/ Miejskich Prezydium zobowiązuje się podjąć interwencję w tej sprawie.