Home » Wydarzenia » Posiedzenie Rady MOZ 1504 i Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Posiedzenie Rady MOZ 1504 i Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 27 czerwca 2016 roku w siedzibie Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się Posiedzenie Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ i MOZ 1504 NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W posiedzeniu wziął udział Mazowiecki Komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Kurek, oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Robert Osmycki.

Na posiedzeniu poruszono następujące tematy:

 1. Omówiono posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLDARNOŚĆ z dni 21 i 22 czerwca 2016 roku.
 2. Omówiono bieżące sprawy dotyczące działalności związkowej na szczeblu centralnym
 3. Omówiono z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim zakres tematów zgłaszanych przez związkowców tj:
  1. System służby w stanowiskach kierowania w województwie mazowieckim – NSZZ SOLIDARNOŚĆ stoi niezmiennie na stanowisku, iż system 12 godzinnych służb w stanowiskach kierowania powoduje wiele komplikacji operacyjnych i jest dużo bardziej absorbujący niż system 24 godzinny. Przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ argumentowali konieczność jednolitego systemu służby we wszystkich komórkach zmianowych PSP. Mazowiecki Komendant Wojewódzki stwierdził, iż nie widzi przeciwwskazań do zmiany systemu służby w stanowiskach kierowania na system 24 godzinny. Nadmienił, że trwają prace zespołu powołanego przez Komendanta Głównego PSP w sprawie toku pełnienia służby przez strażaków. Zespołowi przewodniczy Mazowiecki Komendant PSP, a jedną z rekomendacji zespołu jest jednolity system służby strażaków. Komendant stwierdził iż prowadzone są analizy systemów służby strażaków i sprawa systemu służby Stanowisk Kierowania będzie przedmiotem rekomendacji zespołu. Po wnioskach z prac zespołu rozpoczniemy rozmowy nad zmianą systemu służby w stanowiskach kierowania na system 24 godzinny.
  2. System AVL – w związku ze zgłaszanymi przez strażaków problemami z działaniem systemu skierowano do Komendanta pytanie o działania KW w sprawie usunięcia nieprawidłowości. Mazowiecki Komendant Wojewódzki przekazał informację, że trwają prace nad usunięciem usterek. Przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ poinformowali, że będą monitorować sprawę i przekazywać informację o brakach w działaniu systemu.
  3. Notoryczne wyjazdy do alarmów fałszywych z instalacji wykrywania. Przekazano informację o drastycznym zwiększeniu liczebności wyjazdów do alarmów fałszywych, szczególnie w dużych miastach województwa mazowieckiego. Mazowiecki Komendant Wojewódzki odnosząc się do sprawy stwierdził, iż faktycznie jest to narastający problem i konieczne jest wprowadzenie systemowych rozwiązań w tym zakresie. Przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ przekazali informacje że w niektórych województwach funkcjonują systemy kontroli i egzekwowania od firm prywatnych wzmożonego nadzoru nad systemami alarmowania. Komendant Wojewódzki zobowiązał się rozpoznać sprawę i zastanowić się nad wprowadzeniem zaproponowanych rozwiązań w województwie mazowieckim.
  4. Nagradzanie strażaków za wybitne wyniki w testach sprawności fizycznej – przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ zaznaczyli, że zasadne jest nagradzanie strażaków którzy wykazują się wynikami wybitnymi podczas testów sprawności fizycznej. Dodatkowo zasugerowano, aby podczas zawodów szczebla wojewódzkiego nagradzano drobnymi upominkami rzeczowymi strażaków zajmujących miejsca na podiach. Mazowiecki Komendant Wojewódzki przychylnie ustosunkował się do sugestii. Ustalono że NSZZ SOLIDARNOŚĆ zaproponuje zmianę Regulaminu nagród KW w tym zakresie.
  5. Zaliczanie wyjazdów do alarmów fałszywych jako 0,5% do podstawy emerytury – Mazowiecki Komendant Wojewódzki stwierdził, iż niezbędne jest jednoznaczne stanowisko w tym zakresie. Stanowisko zostanie oficjalnie przekazane Regionalnej Sekcji Pożarnictwa w najbliższym czasie.
  6. Obszywanie mundurów strażakom w związku z awansem służbowym. W związku z informacjami, iż w niektórych Komendach województwa mazowieckiego występują problemy ze zwrotem kosztów obszycia mundurów dla korpusu podoficerów Mazowiecki Komendant Wojewódzki został poproszony o przedstawienie stanowiska w tym zakresie. KW stwierdził, że przepisy określają jednoznacznie że zwrot kosztów obszycia należy się każdemu strażakowi i bezwzględnie należy stosować się do przepisów w tym zakresie. Dodatkowo przekazano jednoznaczne pisemne stanowisko KW w tej sprawie.
  7. Omówiono kwestie udzielania urlopów strażakom w miesiącu lipcu ze względu na zabezpieczenia ważnych imprez.

Ponadto poruszono szereg innych spraw związancyh z działaniem Komend w województwie mazowieckim, między innymi:

 1. System doskonalenia zawodowego
 2. Zagadnienia dotyczące Ustawy Modernizacyjnej
 3. Warunki socjalne funkcjonariuszy
 4. Pranie umundurowania specjalnego po akcjach
 5. Płatności za czas ponadnormatywny podczas szczytu NATO
 6. Przekazywanie środków na nadgodziny do powiatów województwa mazowieckiego

Spotkanie przebiegło w duchu merytorycznej rozmowy, miejmy nadzieję, iż kwestie poruszone na spotkanu będą rozwiązywane w toku merytorycznej dyskusji i porozumienia pomiędzy Kierownictwem Komendy wojewódzkiej a związkami zawodowymi.