Home » Wydarzenia » Spotkanie NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy

Spotkanie NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy

W dniu 01-02-2018 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ z Komendantem Miejskim PSP m.st. Warszawy st. bryg. Leszkiem Smuniewskim. W spotkaniu MOZ 1504 reprezentowali: Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz, oraz Skarbnik Wojciech Wilk. Na spotkaniu poruszono następujące kwestie:

 1. Uzgodniono ramowe zasady przyznawania nagród funkcjonariuszom w roku 2018 które stanowią:
  1. Wysokość funduszu nagród i zapomóg wynosi 2,25% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenia strażaków.
  2. W ramach funduszu pozostawia się do dyspozycji Komendanta Miejskiego środki w wysokości 10% ogólnego funduszu nagród i zapomóg,
  3. Nagrody z funduszu nagród i zapomóg w roku 2018 będą wypłacone dwukrotnie: w okresie obchodów Dnia Strażaka i w: IV kwartale roku
  4. Niezależnie od okresów wymienionych w punkcie 3, Komendant Miejski może przyznać nagrody strażakom, którzy wykazali się wyjątkowy odwagą w ratowaniu życia ludzkiego, na uzasadniony wniosek przełożonego strażaka. W takim przypadku wysokość nagrody może być przyznana do wysokości 500,00 zł.
  5. Na nagrody przyznawane w okresie obchodów Dnia Strażaka przeznacza się środki w wysokości do 80% funduszu, a zasady rozdziału tej części funduszu zostaną uzgodnione ze związkami zawodowymi oddzielnym porozumieniem
  6. Wysokość funduszu nagród i zapomóg przyznawanych w IV kwartale roku może być zwiększona o niewykorzystane środki na uposażenia strażaków i na nagrody roczne, a zasady rozdziału tej części funduszu zostaną uzgodnione ze związkami zawodowymi oddzielnym porozumieniem
  7. Wnioski o zapomogi rozpatruje Komendant Miejski, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
 2. Uzgodniono zasady przyznawania strażakom KM PSP dodatków motywacyjnych za ponadnormatywny wkład w działania ratowniczo-gaśnicze. Uzgodniono, że 3 strażaków z każdej JRG którzy mają najwięcej wyjazdów do akcji w roku 2017 otrzymają dodatki motywacyjne. Dodatkowo 30 strażaków z największą wyjazdowością z całości stanu KM PSP Warszawa otrzyma również dodatki motywacyjne. Ustalono, iż wysokość dodatku to 500 złotych. Jest to odpowiedź na wielokrotnie omawiany na spotkaniach związkowych problem zróżnicowania dodatków służbowych i docenienia strażaków najbardziej obciążonych pracą.
 3. Omówiono bieżące sprawy związane z realizacją programu podnoszenia stanów osobowych, wypłat środków na nadgodziny, oraz realizacji rozdziału dodatków motywacyjnych w KM PSP m.st. Warszawy w roku 2017.
 4. Omówiono dokument, który pojawił się w obiegu KM PSP – PROTOKÓŁ ODEBRANIA OŚWIADCZENIA. Przedstawiciele NSZZ SOLIDARNOŚĆ stwierdzili, iż dokument zaistniał w obiegu prawnym bez żadnych podstaw, a wymaganie potwierdzania faktu dojazdów do miejsca pełnienia służby przez strażaków wynika z konkretnego przepisu. Komendant Miejski PSP stwierdził że dokument funkcjonuje bez jego zgody i wiedzy i zobowiązał się zbadać sprawę i podjęć ewentualne kroki w celu wyjaśnienia genezy powstania dokumentu.
 5. Przedstawicieli NSZZ SOLIDARNOŚĆ przedstawili Komendantowi Miejskiemu projekt uzgodnień rozdziału środków na wynagrodzenia strażaków na rok 2018. Komendant Miejski zobowiązał się do zapoznania się z dokumentem i uzgodnienia rozdziału środków na następnym spotkaniu. Jeżeli uzgodnienia w formie przekazanej KM PSP wejdą w życie będzie to duży krok w stronę usprawnienia komunikacji, oraz konkretniejszym ustaleniom co do zasad rozdziału dodatków stałych i zmiennych, awansów w stopniach, czy stanowiskach dla strażaków KM PSP z NSZZ SOLIDARNOŚĆ.